Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

skarpecialka
12:13
4797 d4d5 390
Pavel Svoboda Photography, Shutterstock
Reposted fromkartofel kartofel viafadenb fadenb
skarpecialka
12:12
Reposted fromabsolem absolem viafadenb fadenb
skarpecialka
12:04
Nie bierz do siebie tego, co inni o Tobie mówią. Szczególnie, kiedy zamiast pomagać – zniechęcają. Tylko Ty wiesz na co naprawdę Cię stać! Słowa innych weź pod uwagę jako informację zwrotną, ale nigdy nie bierz ich za stan faktyczny tego, jaki jesteś.
— Michael Jordan
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

March 14 2018

skarpecialka
21:08

January 26 2018

skarpecialka
23:06
7677 691a 390
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
skarpecialka
23:04Reposted fromlexxie lexxie viarosejalea rosejalea
skarpecialka
23:03
Szacunek dla siebie – coś, co w gruncie rzeczy jest bezcenne.
— Pani Dalloway, Virginia Woolf.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

October 29 2017

skarpecialka
16:27
skarpecialka
16:27
skarpecialka
16:27
16:27
6015 72f1 390

tr1964:

Praha,  Česká republika

skarpecialka
16:27
5577 925d 390
Reposted fromarwen arwen viaNemesis86 Nemesis86
skarpecialka
16:26
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu viaNemesis86 Nemesis86
16:26
7344 1301 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaNemesis86 Nemesis86
16:26
6065 1524 390
Reposted frombookstack bookstack viaNemesis86 Nemesis86
skarpecialka
16:24
4685 5fc3 390
Reposted fromweddingreviews weddingreviews
skarpecialka
10:59
6856 618c 390
Reposted fromrosejalea rosejalea
skarpecialka
10:59
6858 9398 390
Reposted fromrosejalea rosejalea
skarpecialka
10:46
skarpecialka
10:45
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl